LOCATION
YEAR
ARTIST
ALL

Tokyo

Group Show

2017/9/16–10/28

Tokyo

Tai Xiangzhou
Celestial Law

2017/7/1–8/10

Tokyo

Seiji Chōkai

2017/5/13–6/24

Tokyo

Lee Jin Woo
Black Forest

2017/3/4–4/15

Tokyo

Saya Irie, Fatima Haider, Kim Yisu
Group Show

2016/11/19–12/28

Tokyo

Mitsukuni Takimoto
Chōsō

2016/6/26–7/30

Tokyo

Masunobu Yoshimura, Ushio Shinohara, Nobuaki Kojima
Group Show

2016/5/21–6/18

Tokyo

Empty the Mind: The Art of Park Seo-Bo

2016/3/30–5/14

Tokyo

Chieo Senzaki, Shiro Matsui
Joint Exhibition

2016/1/23–3/5