Tokyo

Shintaro Tanaka Shintaro Tanaka: Point, Line, Plane

1968/10/9–10/26