Tokyo

Shintaro Tanaka: Shintaro Tanaka: Point, Line, Plane

1968/10/9–10/26