Tokyo

Yoshishige Saito Yoshishige Saito 1940-1955

1973/5/24–6/2