Tokyo

Yoshishige Saito  Yoshishige Saito 1940-1955

1973/5/24–6/2