Tokyo

Art in Wonderland

1967/12/11–12/26

Artists: Eisaku Tanaka, Shintaro Tanaka, Natsuyuki Nakanishi, Yuri Nonaka, Yutaka Hatta, Yoichi Hirata, Kei Hiraga, Michio Fukuoka, Shigeo Fukuda, Masakazu Horiuchi, Josaku Maeda, Yutaka Matsuda, Tomio Miki, Teruo Miyagi, Aiko Miyawaki, Shuji Mukai, Yoshio Murakami, Akira Mokubo, Ryohei Yanagihara, Katsuhiro Yamaguchi, Keigo Yamamoto, Kazuo Yuhara, Minoru Yoshida, Toshio Yoshida, Michio Yoshihara, Masunobu Yoshimura, Makoto Wada, Hiroshi Akana, Genpei Akasegawa, Shoji lida, Takamichi lto, Takayasu lto, Bukichi Inoue, Norio Imai, Kumiko Imanaka, Kazuo Okazaki, Taro Okamoto, Shinjiro Okamoto, Yukiko Katsura, Joji Kikunami, Mokuma Kikuhata, Yoji Kuri, Nobuaki Kojima, Masaru Konno, Yoshishige Saito, Morio Shinoda, Ushio Shinohara, Kazuo Shiraga, Shin Shingu, Kohei Sugiura, Yoshinori Suzuki, Yoshio Sekine, Shu Takahashi, Soshichi Takama, Jiro Takamatsu, Minami Tada and Masatoshi Tamaki

岡本信治郎

関根美夫

関根美夫(1922 ~ 1989)生於日本和歌山縣。関根美夫在50年代初透過【自由畫家協會】結交吉原治良,1954年追隨吉原開創【具体美術協会】。関根1959年離開【具体美術協会】並且移居東京。他在1963年的第15屆讀賣獨立展中,首次展示了他日後最著名的算盤系列畫。

算盤是関根美夫藝術生涯中最具代表的主題。算盤珠子可以移動和重新排列,每種配置都表示一個數字。介於這種可重構性及符號特質,算盤珠子成為一種有趣的構圖元素。在関根的一部分算盤系列作品中,珠子的位置指示著作品完成的日期。通過在數字符號上的各種玩法,関根將「算盤」此物抽象化並呈現在畫中。

関根的作品藏於國內外知名美術博物館,例如東京国立近代美術館,兵庫県立美術館,紐約的現代藝術博物館 (MoMA),和慕尼黑現代藝術博物館。

Learn More