Tokyo

Salon de Tokyo

1962/5/2–5/16

Artists: Jean Atlan, Giuseppe Capogrossi, Enrico Castellani, Bernard Childs, Robert Crippa, Luis Feito, Lucio Fontana, Hans Hartung, Friedensreich Hundertwasser, Paul Jenkins, J. F. Koenig, Piero Manzoni, Jean Messagier, Antonio Music, Arnald Pomodoro, Emilio Scanavino, Pierre Soulages, Rufino Tamayo, Yves Klein, Zao Wouki, Hiroshi Akana, Kinuko Emi, Hisashi Indo, Yukiko Katsura, Shin Kuno, Josaku Maeda, Aiko Miyawaki, Sadamasa Motonaga, Taro Okamoto, Yoshishige Saito, Kazuo Shiraga, Yasukazu Tabuchi, Soshichi Takama, Eisaku Tanaka and Tazuko Tanaka
Symposium: "Do Japanese People's Painting Exist?" and "Can Artists Acquire Freedom?"
Venue: Shinjuku Isetan 2nd floor