Tokyo

Yuki Katsura Yuki Katsura: Works from 1978-1979

1979/6/1–6/9

Critique: Shuzo Takiguchi