Beijing

Blue Sky exposure artistic event

2003/6/1–6/14

Artists: An Ni, Bai Chongmin, Cang Xin, Chen Lingyang, Chen Jin, Chen Qingqing, Chen Yunquan, Cui Xiuwen, Feng Zhengquan, Gao Feng, Guo Zhigang, He Chengyao, Hua Jiming, Huang Rui, Li Haibing, Lu Shengzhong, Li Lun, Li Songsong, Liu Ye, Ma Han, Ma Shuqing, Ma Wen, Shi Xinning, Sun Yuan, Song Dong, Song Yongping, Peng Yu, Pao Pao, Qu Yan, Wang Jing, Wang Mai, Wang Wei, Wang Peng, Wang Jinsong, Wang Youshen, Wang Qiang, Wang Chuyu, Wu Weihe, Wu Xiaojun, Shi Jun, Shi Shi, Shi Yuqing, Sui Jianguo, Sun Ning, Tang Cheng, Xing Junqin, Xu Chunsheng, Xiong Wenyun, Xu Yong, Xiang Xiaoli, Yi Deer, Yin Xiuzhen, Yang Zhichao, Yu Xiaoyang, Zhu Di, Zhu Jinshi, Zhang Nian, Zhan Wang and Zhang Xiaotao
Curator: Feng Boyi and Shu Yang