Tokyo

Jiro Takamatsu

1969/2/3–2/22

[String Series]