Tokyo

Tricks and Vision (Stolen Eyes)

1968/4/30–5/18

Artists: Shoji lida, Hiroshi Okada, Kazuo Okazaki, Yoshimi Okuda, Tatsuo Kawaguchi, Etsutomu Kashihara, Kazushige Koike, Shiro Saito, Kei Suga, Yoshinori Suzuki, Nobuo Sekine, Jiro Takamatsu, Natsuyuki Nakanishi, Katsuji Niwa, Hisayuki Nomura, Masakazu Horiuchi, Morikazu Maeda, Tadashi Maeda and Koichi Tateishi
Critique: Junzo Ishiko "Painting as a Theory of Painting" and Yusuke Nakahara "Tricks and Vision"
Curator: Junzo Ishiko and Yusuke Nakahara
[Venue A: Tokyo Gallery, Venue B: Muramatsu Gallery]