Tokyo

Taro Okamoto Taro Okamoto: Bell and Flame

1965/8/2–8/7

Critique: Taro Okamoto, Toru Takemitsu and Yuken Mizuta (Priest of Kyukoku-ji) "Prayers to Temple Bell in search of Buddha"