Tokyo

Teruo Miyagi

1965/6/4–7/31

[Venue: Mitsubishi Bank's Sendai Branch]