Tokyo

Masaru Konno

1965/5/10–5/29

Critique: Ichiro Hariu