Tokyo

Kazuo Shiraga

1964/9/21–10/3

Critique: Ichiro Hariu