Tokyo

Josaku Maeda

1963/5/9–5/22

Critique: Yoshiaki Tono "The Bug Josaku Maeda Creates"
[Oil Painting Birth of Humanity Series]