Tokyo

Shinkichi Tajiri

1963/4/22–5/4

Critique: Shinichi Segi