Tokyo

Minoru Kawabata

1963/4/1–4/13

Critique: Shinichi Segi