Tokyo

Misao Yokoyama

1963/2/4–2/16

Critique: Torao Miyagawa "Conversation with Misao Yokoyama"