Tokyo

Lucio Fontana

1962/10/29–11/14

Critique: Shinichi Segi