Tokyo

Eisaku Tanaka

1962/9/10–9/22

Critique: Shuji Takashima