Tokyo

Joe Downing

1962/7/9–7/21

Critique: Shinichi Segi "Another American"