Tokyo

Takashi Asada

1962/5/21–6/2

Critique: Shuji Takashima