Tokyo

J.F. Koenig

1962/3/26–4/7

Critique: Shuji Takashima