Tokyo

Kazuo Shiraga

1962/3/12–3/24

Critique: Shinichi Segi and Jiro Yoshihara