Tokyo

Luis Feito

1962/2/16–3/3

Critique: Shinichi Segi