Tokyo

Yasukazu Tabuchi

1961/11/14–11/25

Critique: Shinichi Segi and Yasukazu Tabuchi