Tokyo

Taro Okamoto

1961/10/30–11/11

Critique: Kiyoteru Hanada "About Taro Okamoto"