Tokyo

Sadamasa Motonaga

1961/9/18–9/30

Critique: Jiro Yoshihara "About Mr. Sadamasa Motonaga"