Tokyo

Shin Kuno

1961/9/4–9/16

Critique: Shinichi Segi "About Mr.Shin Kuno"
[Steel-based Works Series]