Tokyo

Robert Crippa

1961/6/5–6/24

Critique: Shinichi Segi