Tokyo

Zao Wouki

1961/3/22–4/8

Critique: Shinichi Segi