Tokyo

Yoshishige Saito

1960/11/7–11/26

Critique: Shuji Takashima (In Japanese, English and French)