Tokyo

Hisashi Indo

1960/9/19–9/29

Critique: Shinichi Segi