Tokyo

Tomonori Toyofuku

1960/8/8–8/18

Critique: Shinichi Segi