Tokyo

Shigeru Shindo

1960/7/8–7/16

[Exhibition Space 2: Churin Gallery]