Tokyo

Shoichi Hasegawa

1959/9/21–9/30

Critique: Takachiyo Uemura