Tokyo

Jiro Oyamada

1959/9/7–9/15

Critique: Shuzo Takiguchi "Jiro Oyamada's World: An Excerpt form His Notebook"