Tokyo

Yoshishige Saito

1958/11/5–11/15

Critique: Shuzo Takiguchi "The Art of Yoshishige Saito"