Tokyo

Yozo Hamaguchi & Keiko Minami

1958/6/24–6/29