Tokyo

Kei Sato

1954/7/12–7/17

Critique: Soichi Tominaga