Tokyo

Shunichi Terada (and Sotaro Yasui) Shunichi Terada

1953/11/17–11/21

Critique: Sotaro Yasui