Tokyo

Sotaro Yasui Sotaro Yasui: Kyushu Trip Sketches

1953/7/5–7/10