Tokyo

The 4th Exhibition

1958/1/28–2/2

Artists: Takeshi Hayashi, Zenzaburo Kojima, Seiji Chokai, Kinosuke Ebihara, Yataro Noguchi and Kigai Kawaguchi