Tokyo

Shoichi Ida

1979/2/1–2/17

Critique: Yoshiaki Inui "The Recent Works of Shoichi Ida"