Tokyo

Michio Fukuoka

1978/7/3–7/22

Critique: Yoshiaki Inui
[Co-organized by Gallery Shinanobashi]