Tokyo

The 3rd Tokyo Gallery Exhibition (First Half)

1978/3/1–3/5

Artists: Masunobu Yoshimura, Nobuaki Kojima, Tatsuo Kawaguchi, Shintaro Tanaka and Katsuhiro Yamaguchi