Tokyo

The 2nd Tokyo Gallery Exhibition

1978/1/20–1/27

Artists: Jiro Takamatsu, Ushio Shinohara, Aiko Miyawaki and Hisashi Indo