Tokyo

Shoichi Ida

1977/7/1–7/16

Critique: Yusuke Nakahara