Tokyo

Shintaro Tanaka

1976/9/1–9/18

[Distance Series]